EU/1/09/508/001-005
EU/1/09/508/010
Rp.
J07AL52

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SYNFLORIX

injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná)

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 1 (1,2) 1 mikrogram, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 4 (1,2) 3 mikrogramy, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 5 (1,2) 1 mikrogram, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6B (1,2) 1 mikrogram, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 7F (1,2) 1 mikrogram, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 9V (1,2) 1 mikrogram, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 14 (1,2) 1 mikrogram, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 18C (1,3) 3 mikrogramy, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19F (1,4) 3 mikrogramy, Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 23F (1,2) 1 mikrogram.

(1) adsorbováno na fosforečnan hlinitý 0,5 miligramů Al3+ (2) konjugovaná na protein D (odvozený z kmenů netypovatelného Haemophilus influenzae) jako proteinový nosič 9-16 mikrogramů (3) konjugovaná na tetanický toxoid jako proteinový nosič 5-10 mikrogramů (4) konjugovaná na difterický toxoid jako proteinový nosič 3-6 mikrogramů

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze (injekce). Vakcína je zakalená bílá suspenze.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Aktivní imunizace proti invazivním onemocněním a akutní otitis media způsobeným Streptococcus pneumoniae u kojenců a dětí ve věku od 6 týdnů až do 5 let. Informace o ochraně proti specifickým pneumokokovým sérotypům viz bod 4.4 a 5.1.

Použití vakcíny SYNFLORIX musí vycházet z oficiálních doporučení, která zohledňují dopad invazivních onemocnění u různých věkových skupin, stejně jako variabilitu epidemiologie sérotypů v různých zeměpisných oblastech.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování Očkovací schéma vakcíny SYNFLORIX musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

Kojenci od 6 týdnů do 6 měsíců věku

Základní očkování třemi dávkami Doporučené očkovací schéma k zajištění optimální ochrany tvoří čtyři dávky, každá po 0,5 ml. Základní očkovací schéma u kojenců spočívá v podání tří dávek, s první dávkou podanou obvykle ve věku 2 měsíců a s intervalem nejméně 1 měsíc mezi jednotlivými dávkami. První dávka může být podána již ve věku šesti týdnů. Posilovací dávku se doporučuje podat nejméně 6 měsíců po podání poslední dávky základního očkování. Upřednostňuje se podání mezi 12. až 15. měsícem věku dítěte (viz body 4.4 a 5.1).

Základní očkování dvěma dávkami Alternativně, je-li vakcína SYNFLORIX podávaná jako část rutinního očkovacího kalendáře, může být podána ve schématu tvořeném třemi dávkami, každá po 0,5 ml. První dávka může být podána od věku 2 měsíců, druhá dávka o 2 měsíce později. Posilovací dávku se doporučuje podat s odstupem alespoň 6 měsíců od poslední dávky základního očkování (viz bod 5.1).

Děti narozené mezi 27. - 36.týdnem těhotenství U nedonošených dětí narozených alespoň ve 27. týdnu těhotenství, doporučené očkovací schéma tvoří čtyři dávky, každá po 0,5 ml. Základní očkovací schéma u kojenců tvoří tři dávky, kde první dávka je podána ve věku 2 měsíců, v odstupu alespoň 1 měsíce mezi oběma dávkami. Posilovací dávka se doporučuje podat s odstupem alespoň 6 měsíců od poslední dávky základního očkování (viz body 4.4 a 5.1)

Dříve neočkovaní starší kojenci a děti

  • kojenci ve věku 7-11 měsíců: Očkovací schéma spočívá v podání dvou 0,5 ml dávek s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami. Třetí dávku se doporučuje podat v druhém roce života s intervalem mezi dávkami nejméně 2 měsíce.
  • děti ve věku 12-23 měsíců: Očkovací schéma spočívá v podání dvou 0,5 ml dávek s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami. Potřeba posilovací dávky po tomto očkovacím schématu nebyla stanovena (viz bod 4.4).
  • děti ve věku 2-5 let: očkovací schéma spočívá v podání dvou 0,5 ml dávek s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami.

Doporučuje se, aby jedinci, kterým je podána první dávka přípravku SYNFLORIX, dokončili celé očkovací schéma přípravkem SYNFLORIX.

Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost vakcíny SYNFLORIX u dětí starších 5 let nebyla stanovena.

Způsob podání Vakcína se podává intramuskulární injekce. Přednostním místem podání je anterolaterální část stehna u kojenců, nebo deltový sval horní části paže u malých dětí.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na účinné látky nebo na kteroukoli pomocnou látku a nebo na kterýkoli proteinový nosič tohoto přípravku.

Podobně jako u jiných vakcín i aplikace vakcíny SYNFLORIX musí být odložena u osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Přítomnost mírné infekce, jako je nachlazení, by ale neměla být příčinou oddálení očkování.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u všech vakcín podávaných injekčně musí být i po aplikaci této vakcíny pro případ vzácně se vyskytující anafylaktické reakce okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled.

Možné riziko apnoe a nutnost monitorování dýchání po dobu 48-72 hodin by se měly zvážit při podávání základního očkovacího schématu těžce nedonošeným dětem (narozené v <= 28. týdnu těhotenství) a to zvláště těm, které mají v předchozí anamnéze respirační nezralost. Protože prospěch očkování je u této skupiny dětí vysoký, neměla by se vakcinace odmítat ani oddalovat.

SYNFLORIX nesmí být v žádném případě aplikován intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje o subkutánním podání vakcíny SYNFLORIX nejsou k dispozici.

Stejně jako jiné vakcíny aplikované intramuskulárně, musí být i SYNFLORIX podáván opatrně osobám s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, protože po intramuskulárním podání může u těchto osob dojít ke krvácení.

Je třeba se též řídit oficiálními doporučeními k očkování proti difterii, tetanu a Haemophilus influenzae typu b.

Ochrana proti pneumokokovým sérotypům, které nejsou ve vakcíně obsaženy, nebo proti netypovatelnému Haemophilus influenzae nebyla dostatečně prokázána. SYNFLORIX neposkytuje ochranu proti jiným mikroorganismům.

Stejně jako jiné vakcíny, SYNFLORIX nemusí chránit všechny očkované jedince proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění nebo otitis media způsobenými sérotypy obsaženými v této vakcíně. Předpokládá se, že ochrana proti otitis media způsobené pneumokokovými sérotypy obsaženými v této vakcíně by mohla být podstatně nižší než ochrana proti invazivním onemocněním. Navíc se předpokládá, že celková ochrana proti otitis media by mohla být omezena tím, že mezi původce otitis media patří kromě sérotypů Streptococcus pneumonie obsažených ve vakcíně i další mikroorganismy(viz bod 5.1).

V klinických studiích vyvolával SYNFLORIX imunitní odpověď na všech deset sérotypů obsažených v této vakcíně, ale velikost odpovědí se mezi jednotlivými sérotypy lišila. Funkční imunitní odpověď na sérotyp 1 a 5 byla nižší než odpověď na všechny další sérotypy vakcíny. Není známo, zda má tato nižší funkční imunitní odpověď na sérotypy 1 a 5 za následek nižší ochranný účinek proti invazivnímu onemocnění nebo otitis media způsobeným těmito sérotypy (viz bod 5.1).

SYNFLORIX je určen pro děti od 6 týdnů do 5 let věku. Děti by měly dostat vakcínu SYNFLORIX podle očkovacího schématu odpovídajícímu věku dítěte v době zahájení očkování (viz bod 4.2). Data o bezpečnosti a imunogenitě nejsou u dětí nad 5 let věku zatím k dispozici.

U dětí s nedostatečnou imunitní odpovědí, ať už díky imunosupresivní terapii, genetické poruše, infekci HIV nebo z jiných příčin, může být protilátková odpověď na očkování snížená.

Údaje o bezpečnosti a imunogenitě u dětí, u nichž je zvýšené riziko pneumokokových infekcí (např. se srpkovitou anemií, vrozenou a získanou poruchou funkce sleziny, infekcí HIV, maligním onemocněním, nefrotickým syndromem), nejsou zatím k dispozici pro SYNFLORIX. Očkování vysoce rizikových skupin mělo by být zváženo na základě individuálního přístupu (viz bod 4.2).

Imunitní odpověď vyvolaná podáním dvou dávek vakcíny SYNFLORIX u dětí ve věku 12-23 měsíců je srovnatelná s odpovědí vyvolanou podáním tří dávek u kojenců (viz bod 5.1). Imunitní odpověď na posilovací dávku po podání dvou dávek dětem ve věku 12-23 měsíců nebyla hodnocena, ale posilovací dávka může být k zajištění optimální individuální ochrany potřeba.

Nicméně dvoudávkové schéma u dětí ve věku 12-23 měsíců, u nichž je vysoké riziko pneumokokových onemocnění (jako jsou děti se srpkovitou anemií, asplenií, infekcí HIV, chronickým onemocněním nebo imunokompromitované děti) může být nedostatečné a nemusí poskytnout optimální ochranu. U těchto dětí by měla být ve věku 2 let a více v souladu s doporučeními podána 23-valentní pneumokoková polysacharidová vakcína. Interval mezi pneumokokovou konjugovanou vakcínou (SYNFLORIX) a 23-valentní pneumokokovou polysacharidovou vakcínou by měl být nejméně 8 týdnů. Nejsou dostupné žádné údaje o tom, zda může mít podání pneumokokové polysacharidové vakcíny dětem, očkovaným v základním schématu vakcínou SYNFLORIX, za následek sníženou odpověď na další dávky pneumokokové polysacharidové vakcíny nebo pneumokokové konjugované vakcíny.

Profylaktické podání antipyretik před nebo bezprostředně po aplikaci vakcíny může snížit incidenci a intenzitu horečnatých reakcí po očkování. Nicméně údaje nasvědčují tomu, že by profylaktické podání paracetamolu mohlo snižovat imunitní odpověď na SYNFLORIX. Klinický význam tohoto pozorování, stejně jako vliv jiných antipyretik než paracetamolu na imunitní odpověď na SYNFLORIX, není znám.

Profylaktické podání antipyretik se doporučuje:

  • u všech dětí, kterým je SYNFLORIX podán současně s vakcínami s celobuněčnou pertusovou složkou vzhledem k vyšší frekvenci febrilních křečí (viz bod 4.8),
  • u dětí s křečemi nebo s anamnézou febrilních křečí.

Antipyretická léčba by měla být zahájena v souladu s místními terapeutickými doporučeními.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Použití s dalšími vakcínami SYNFLORIX může být podán současně s některou z následujících monovalentních nebo kombinovaných vakcín [včetně DTPa-HBV-IPV/Hib a DTPw-HBV/Hib]: vakcínou proti difterii-tetanu-pertusi s acelulární pertusovou složkou (DTPa), vakcínou proti hepatitidě B (HBV), inaktivovanou vakcínou proti dětské obrně (IPV), vakcínou proti Haemophilus influenzae typu b (Hib), vakcínou proti difterii-tetanu-pertusi s celobuněčnou pertusovou složkou (DTPw), vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), vakcínou proti planým neštovicím (V), konjugovanou vakcínou proti meningokokům sérotypu C (CRM197 a TT konjugáty), perorální vakcínou proti dětské obrně (OPV) a perorální vakcínou proti rotavirům. Injekce jednotlivých vakcín musí být aplikovány do různých míst.

Klinické studie prokázaly, že imunitní odpovědi a bezpečnostní profily těchto současně podávaných vakcín zůstaly nezměněny, s výjimkou odpovědi na inaktivovaný poliovirus typu 2, u kterého byly ve studiích pozorovány proměnlivé výsledky (séroprotekce v rozmezí 78% až 100%). Klinický význam tohoto nálezu není znám. U konjugované vakcíny proti meningokokům nebyly ve vztahu k proteinovému nosiči (CRM197 a TT konjugát) pozorovány žádné negativní interference. Byla pozorována zvýšená protilátková odpověď na Hib-TT konjugát, difterický a tetanický toxoid.

Použití se systémově podávanými imunosupresivními léčivými přípravky Podobně jako u jiných vakcín lze očekávat, že u pacientů podstupujících imunosupresivní terapii nemusí být po očkování dosaženo odpovídající imunitní odpovědi.

Použití s profylaktickým podáním antipyretik Viz bod 4.4.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

SYNFLORIX není určen k očkování dospělých. Údaje o jeho použití u lidí během těhotenství a laktace, ani odpovídající údaje z reprodukčních studií prováděných na zvířatech nejsou k dispozici.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8. Nežádoucí účinky

V klinických studiích bylo 4595 zdravým dětem a 137 nedonošeným dětem aplikováno v rámci základního očkování 12879 dávek vakcíny SYNFLORIX. V druhém roce života bylo posilovací dávkou vakcíny SYNFLORIX očkováno 3870 dětí a 116 nedonošených dětí. Bezpečnost byla rovněž posouzena u 212 dříve neočkovaných dětí ve věku od 2 do 5 let, z nichž 62 subjektů obdrželo 2 dávky vakcíny Synflorix.

Ve všech studiích byl SYNFLORIX podáván současně s doporučenými dětskými vakcínami.

Nejčastější nežádoucí účinky pozorované u kojenců po základním očkování byly: zarudnutí v místě vpichu a podrážděnost, které se vyskytly v 38,3%, respektive v 52,3% všech podaných dávek. Po podání posilovací dávky se tyto nežádoucí účinky vyskytly v 52,6%, respektive v 55,4%. Většina těchto reakcí netrvala dlouho a byla mírného až středního stupně.

Po dalších dávkách základního očkovacího schématu nebylo pozorováno zvýšení incidence ani zvýšení závažnosti nežádoucích účinků.

Po podání posilovací dávky vakcíny SYNFLORIX byla pozorována vyšší reaktogenita než po dávkách základního očkování.

Reaktogenita byla stejná u kojenců ve věku < 12 měsíců a u dětí ve věku >12 měsíců s výjimkou bolesti v místě podání injekce, kde se výskyt zvýšil se zvyšujícím se věkem: bolest byla hlášena u více než 31% kojenců ve věku < 12 měsíců a u více než 60% u dětí ve věku >12 měsíců.

Reaktogenita byla vyšší u dětí, kterým byla současně podána vakcína s celobuněčnou pertusovou složkou. V klinické studii děti obdržely buď vakcínu SYNFLORIX (N=603) nebo 7-valentní vakcínu Prevenar (N=203) současně s DTPw vakcínou. Po podání základního očkování byla hlášena horečka >= 38 °C a > 39 °C u 86,1% a 14,7% dětí, které obdržely SYNFLORIX, a u 82,9% a 11,6% dětí očkovaných 7-valentní vakcínou Prevenar.

Ve srovnávacích klinických studiích byla incidence místních a celkových nežádoucích účinků hlášených do čtyř dnů po každé podané dávce, ve stejném rozmezí jako po očkování 7-valentní vakcínou Prevenar.

Nežádoucí účinky (pro všechny věkové skupiny) považované přinejmenším za možná související s vakcinací jsou utříděny podle četnosti.

Četnost nežádoucích účinků je definována následujícím způsobem: Velmi časté: (>=1/10). Časté: (>=1/100 až <1/10). Méně časté: (>= 1/1000 až <1/100). Vzácné: (>=1/10000 až <1/1000).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy imunitního systému Vzácné: alergické reakce (jako alergická dermatitida, atopická dermatitida, ekzém).

Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: ztráta chuti k jídlu.

Psychiatrické poruchy Velmi časté: podrážděnost. Časté: neobvyklý pláč.

Poruchy nervového systému Velmi časté: ospalost. Vzácné: křeče (febrilní nebo nefebrilní).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: apnoe u těžce nedonošených dětí (narozených v <= 28. týdnu těhotenství) (viz bod 4.4).

Gastrointestinální poruchy Méně časté: průjem, zvracení.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: vyrážka, kopřivka.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: bolest, zarudnutí, otok v místě vpichu, horečka >= 38 °C rektálně, (věk < 2 roky). Časté: indurace v místě vpichu, horečka > 39 °C rektálně, (věk < 2 let), horečka >=38° C rektálně (věk 2 až 5 let). Méně časté: podlitina, krvácení a malý otok v místě vpichu, horečka > 40 °C rektálně, (*) (věk < 2 let), horečka >= 39°C rektálně (věk 2 až 5 let).

(*) hlášeno po podání posilovací dávky základního očkování.

4.9. Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny proti pneumokokům. ATC kód: J07AL52.

Epidemiologická data 10 pneumokokových sérotypů obsažených v této vakcíně představuje hlavní sérotypy původce onemocnění a pokrývá tak přibližně 56% až 90% invazivních pneumokokových onemocnění (IPD) u dětí do 5 let věku v Evropě. Sérotypy 1, 5 a 7F v této věkové skupině způsobují 3,3% až 24,1% IPD v závislosti na lokalitě a sledovaném časovém období.

Akutní otitis media (AOM) je běžné dětské onemocnění různé etiologie. Bakterie mohou způsobit 6070% klinických případů AOM. Streptococcus pneumonie a netypovatelný Haemophilus influenzae (NTHi) jsou nejčastějšími původci bakteriální AOM na celém světě.

1. Invazivní pneumokokové onemocnění (zahrnující sepsi, bakteriémii, meningitidu a pneumonii s bakteriémií)

Protektivní účinnost vakcíny SYNFLORIX proti IPD nebyla studována. Podle doporučení WHO je hodnocení potenciální účinnosti proti IPD založeno na srovnání imunitních odpovědí na sedm sérotypů společných pro SYNFLORIX a jinou pneumokokovou konjugovanou vakcínou s již prokázanou protektivní účinností (např. 7-valentní Prevenar). Imunitní odpověď na další tři sérotypy obsažené ve vakcíně SYNFLORIX byla také měřena.

V přímé (head-to-head) srovnávací studii se 7-valentní vakcínou Prevenar byla pomocí metody ELISA prokázána non-inferiorita imunitní odpovědi na SYNFLORIX pro všechny sérotypy (horní limit 96,5% intervalu spolehlivosti (CI) u rozdílu mezi skupinami >10%), vyjma 6B a 23F (Tabulka 1). Pro sérotypy 6B a 23F dosáhlo prahové hladiny protilátek (t.j. 0,20 µg/ml) jeden měsíc po třetí dávce vakcíny SYNFLORIX 65,9%, respektive 81,4% kojenců očkovaných ve 2, 3 a 4 měsíci oproti 79,0%, respektive 94,1% po třech dávkách 7-valentní vakcínou Prevenar. Klinický význam těchto rozdílů není znám.

Procento očkovaných, kteří dosáhli prahových hladin protilátek pro další tři sérotypy obsažené ve vakcíně SYNFLORIX (1, 5 a 7F) bylo 97,3%, respektive 99,0% a 99,5% a bylo srovnatelné s odpovědí u 7-valentního Prevenaru na všech 7 sérotypů obsažených v obou vakcínách (95,8%).

Tabulka 1: Srovnávací analýza mezi vakcínou Prevenar a vakcínou SYNFLORIX v procentu subjektů s koncentrací protilátek >= 0,20 µg/ml jeden měsíc po 3. dávce

Protilátky SYNFLORIX PREVENAR Rozdíl v % >=0,20 µg/ml (PREVENAR mínus SYNFLORIX)
  N % N % % 96,5%CI
Anti-4 1106 97,1 373 100 2,89 1,71 4,16
Anti-6B 1100 65,9 372 79,0 13,12 7,53 18,28
Anti-9V 1103 98,1 374 99,5 1,37 -0,28 2,56
Anti-14 1100 99,5 374 99,5 -0,08 -1,66 0,71
Anti-18C 1102 96,0 374 98,9 2,92 0,88 4,57
Anti-19F 1104 95,4 375 99,2 3,83 1,87 5,50
Anti-23F 1102 81,4 374 94,1 12,72 8,89 16,13

Geometrický průměr koncentrací protilátek (GMCs) proti sedmi společným sérotypům, vyvolaných po základním očkování vakcínou SYNFLORIX, byl nižší než po očkování 7-valentním Prevenarem. GMCs před posilovací dávkou (8 až 12 měsíců po poslední dávce základního očkování) byly obecně pro obě vakcíny podobné. Po posilovací dávce byly GMCs vyvolané vakcínou SYNFLORIX nižší pro většinu sérotypů společných se 7-valentní vakcínou Prevenar.

Ve stejné studii bylo prokázáno, že SYNFLORIX indukuje tvorbu funkčních protilátek proti všem sedmi sérotypům vakcíny. Titru OPA >= 8 pro každý ze sérotypů společných pro obě vakcíny dosáhlo jeden měsíc po podání třetí dávky 87,7% až 100% jedinců očkovaných vakcínou SYNFLORIX a 92,1% až 100% očkovaných Prevenarem. Rozdíl mezi oběma vakcínami v procentu subjektů s titry OPA >= 8 byl < 5% pro všechny společné sérotypy, včetně 6B a 23F. Geometrické průměry titrů protilátek OPA (GMTs) po základním očkování a po posilovací dávce vyvolaných vakcínou SYNFLORIX byly pro sedm společných sérotypů nižší než u 7-valentní vakcíny Prevenar, s výjimkou sérotypu 19F.

Procento očkovaných vakcínou SYNFLORIX, kteří dosáhli titr OPA >= 8 pro sérotypy 1, 5 a 7F bylo 65,7%, 90,9% a 99,6% po základním očkování a 91,0%, 96,3% a 100% po posilovací dávce. Odpověď OPA pro sérotypy 1 a 5 byla svou velikostí nižší než velikost odpovědi na ostatní sérotypy. Význam těchto nálezů vzhledem k protektivní účinnosti není znám. Odpověď na sérotyp 7F byla ve stejném rozmezí jako odpověď na sedm sérotypů společných pro obě vakcíny.

Podání čtvrté (posilovací) dávky ve druhém roce života indukovalo anamnestickou protilátkovou odpověď měřenou metodou ELISA a OPA pro 10 sérotypů obsažených ve vakcíně, a tak potvrzuje indukci imunitní paměti po třech dávkách základního očkování.

2. Akutní otitis media (AOM) Ve velké randomizované dvojitě zaslepené studii Pneumococcal Otitis Media Efficacy Trial (POET) provedené v České republice a na Slovensku byla 4968 kojencům v očkovacím schématu 3, 4, 5 a 12-15 měsíců podávána 11-valentní kandidátní vakcína (11Pn-PD) která obsahovala 10 sérotypů obsažených ve vakcíně SYNFLORIX (a navíc obsahující sérotyp 3, u něhož nebyla účinnost prokázána) nebo kontrolní vakcína (vakcína proti hepatitidě A).

Účinnost 11Pn-PD vakcíny proti výskytu první epizody AOM vyvolané sérotypem obsaženým ve vakcíně byla 52,6% (95% CI: 35,0;65,5). Sérotypově specifická účinnost proti první epizodě AOM byla prokázána pro sérotyp 6B (86,5%, 95%CI: 54,9;96,0), 14 (94,8%, 95% CI: 61,0;99,3), 19F (43,3%, 95% CI:6,3;65,4) a 23F (70,8%, 95% CI: 20,8;89,2). Pro další sérotypy vakcíny byl počet případů AOM tak nízký, že nebylo možné učinit závěry týkajících se účinnosti. Účinnost vakcíny proti jakékoli epizodě AOM způsobené jakýmkoli sérotypem pneumokoka byla 51,5% (95% CI: 36,8;62,9). V této studii nebylo pozorováno žádné zvýšení výskytu AOM způsobené jiným bakteriálním patogenem nebo sérotypem pneumokoka, který není obsažen ve vakcíně SYNFLORIX. Odhadovaná účinnost vakcíny proti jakékoli klinické epizodě otitis media bez ohledu na etiologii byla 33,6% (95% CI: 20,8; 44,3).

Na základě imunologických překlenovacích studií funkčních odpovědí (OPA) mezi vakcínou SYNFLORIX a 11-valentní kandidátní vakcínou použitou ve studii POET se předpokládá, že SYNFLORIX poskytne obdobnou protektivní účinnost proti pneumokokovým AOM.

3. Další data týkající se imunogenity

Kojenci ve věku od 6 týdnů do 6 měsíců

Třídávkové základní očkovací schéma V celkem osmi studiích prováděných v různých zemích Evropy, v Chile a na Filipínách byla hodnocena imunogenita vakcíny SYNFLORIX po třídávkovém základním očkování (N= 3089) podle různých očkovacích schémat (6-10-14 týdnů, 2-3-4, 3-4-5 nebo 2-4-6 měsíců věku). Čtvrtá (posilovací) dávka byla podána v šesti klinických studiích 1976 jedincům. Obecně vzato byly odpovědi na různá schémata očkování hodnoceny jako srovnatelné, i když o něco vyšší imunitní odpovědi byly pozorovány u schématu 2-4-6 měsíců.

Dvoudávkové základní očkovací schéma Imunogenita vakcíny SYNFLORIX po dvoudávkovém základním očkovacím schématu byla u dětí mladších 6 měsíců hodnocena ve dvou klinických studiích.

V první studii, v post-hoc analýze, byla dva měsíce po druhé dávce srovnávána imunogenita vakcíny SYNFLORIX se 7-valentní vakcínou Prevenar a procenta subjektů s hladinou protilátek ELISA >= 0,2 µg/ml byly ve stejném rozsahu pro každý ze sérotypů společných pro obě vakcíny, s výjimkou sérotypů 6B (64,1% pro SYNFLORIX a 30,7% pro 7-valentní Prevenar) a 18C (87,1% pro SYNFLORIX a 97,6% pro 7-valentní Prevenar). GMCs protilátky byly podobné v obou skupinách, s výjimkou některých sérotypů, pro které odpovědi byly vyšší (6B) nebo nižší (4,9V a 18C) ve skupině očkované vakcínou SYNFLORIX. Podobně i procento subjektů dosahujících titrů OPA >= 8 a GMTs OPA dva měsíce po 2. dávce byly ve stejném rozsahu pro každý ze sérotypů společných pro obě vakcíny, s výjimkou sérotypů 6B a 19F, u kterých byly odpovědi vyšší u skupiny očkované vakcínou SYNFLORIX.

Ve druhé studii byla imunogenita srovnávána po dvou nebo třech dávkách vakcíny SYNFLORIX. I když nebyl významný rozdíl mezi oběma skupinami v procentech subjektů s hladinou protilátek >= 0,20 µg/ml (ELISA), procento subjektů pro sérotypy 6B a 23F bylo nižší, než pro jiné sérotypy (viz tabulka 2 a 3). U subjektů očkovaných dvoudávkovým základním schématem procento subjektů dosahující titrů OPA >= 8 bylo nižší ve srovnání se subjekty očkovanými třídávkovým základním schématem u sérotypů 6B, 18C a 23F (74,4%; 82,8%; 86,3% pro dvoudávkové schéma a 88,9%; 96,2%; 97,7% pro třídávkové schéma). Celkově bylo přetrvávání imunitní odpovědi až do podání posilovací dávky v 11 měsících věku nižší u skupiny subjektů očkovaných dvoudávkovým základním schématem. U obou schémat očkování byla pozorována odpověď na posilovací dávku svědčící o imunologickém primingu pro každý sérotyp (tabulka 2 a tabulka 3). Po posilovací dávce, bylo pozorováno nižší procento subjektů s titry OPA >= 8 pro dvoudávkové schéma u sérotypů 5 (87,2% versus 97,5% pro třídávkové schéma) a 6B (81,1% versus 90,3%), všechny odpovědi byly srovnatelné.

Tabulka 2: Procento subjektů očkovaných dvoudávkovým základním schématem s hladinou protilátek >= 0,20 µg/ml jeden měsíc po základním očkování a jeden měsíc po posilovací dávce

Protilátky >= 0,2 µg/mL (ELISA)
  Po základní dávce Po posilovací dávce
  % 95% CI % 95% CI
Anti-1 97,4 93,4-99,3 99,4 96,5-100
Anti-4 98,0 94,4-99,6 100 97,6-100
Anti-5 96,1 91,6-98,5 100 97,6-100
Anti-6B 55,7 47,3-63,8 88,5 82,4-93,0
Anti-7F 96,7 92,5-98,9 100 97,7-100
Anti-9V 93,4 88,2-96,8 99,4 96,5-100
Anti-14 96,1 91,6-98,5 99,4 96,5-100
Anti-18C 96,1 91-6 98,5 100 97,7-100
Anti-19F 92,8 87-4 96,3 96,2 91,8-98,6
Anti-23F 69,3 61,3-76,5 96,1 91,7-98,6

Tabulka 3: Procento subjektů očkovaných třídávkovým základním schématem s hladinou protilátek >= 0,20 µg/ml jeden měsíc po základním očkování a jeden měsíc po posilovací dávce

Protilátky >= 0,2 µg/mL (ELISA)
  Po základní dávce Po posilovací dávce
  % 95% CI % 95% CI
Anti-1 98,7 95,3-99,8 100 97,5-100
Anti-4 99,3 96,4-100 100 97,5-100
Anti-5 100 97,6-100 100 97,5-100
Anti-6B 63,1 54,8-70,8 96,6 92,2-98,9
Anti-7F 99,3 96,4-100 100 97,5-100
Anti-9V 99,3 96,4-100 100 97,5-100
Anti-14 100 97,6-100 98,6 95,2-99,8
Anti-18C 99,3 96,4-100 99,3 96,3-100
Anti-19F 96,1 91,6-98,5 98,0 94,2-99,6
Anti-23F 77,6 70,2-84,0 95,9 91,3-98,5

V pokračování druhé studie bylo u subjektů s dvoudávkovým základním schématem následovaném posilovací dávkou ve 36-46 měsících věku demonstrováno přetrvávání protilátek, alespoň 83,7% očkovaných subjektů, kteří zůstávali séropozitivní pro vakcinační sérotypy. U subjektů, kteří obdrželi třídávkové základní schéma následované posilovací dávkou, alespoň 96% subjektů zůstávalo séropozitivními pro vakcinační sérotypy. Samostatná dávka vakcíny SYNFLORIX podaná během 4. roku života jako provokační dávka vyvolala při měření za 7 až 10 dnů po aplikaci u subjektů po dvoudávkovém základním očkovacím schématu a u subjektů po třídávkovém základním očkovacím schematu podobnou hladinu ELISA GMCs protilátek. Tyto hladiny protilátek byly vyšší, než hladiny pozorované u subjektů neočkovaných základním schématem. Míra nárůstu ELISA GMCs a OPA GMTs protilátek před a po očkování byla u dvoudávkového schématu podobná jako u třídávkového schématu. Tyto výsledky ukazují na imunologickou paměť u subjektů se základním očkováním u všech vakcinačních sérotypů.

Klinické důsledky nižší imunitní odpovědi po základním očkování a posilovací dávce pozorované u dvoudávkového základního očkovacího schématu nejsou známé.

Dříve neočkovaní starší kojenci a děti Imunitní odpovědi dříve neočkovaných starších kojenců a dětí byly hodnoceny ve dvou klinických studiích.

Očkování dětí ve věku 7-11 měsíců, 12-23 měsíců a dětí ve věku 2 až 5 let hodnotila jedna studie. Ve skupině dětí ve věku 7-11 měsíců byly děti očkovány dvěmi dávkami základního schématu s následnou posilovací dávkou ve druhém roce života. Imunitní odpověď po posilovací dávce vakcíny SYNFLORIX byla v této věkové skupině obecně shodná s imunitní odpovědí pozorovanou po posilovací dávce u kojenců očkovaných třemi dávkami základního očkování do 6. měsíce věku.

Imunitní odpověď vyvolaná očkováním dvěma dávkami vakcíny SYNFLORIX u dětí ve věku 12-23 měsíců byla srovnatelná s odpovědí vyvolanou očkováním třemi dávkami u kojenců s výjimkou odpovědi na 18C a 19F, pro které byla odpověď u dětí ve věku 12-23 měsíců vyšší. Potřeba posilovací dávky po dvou dávkách nebyla u dětí ve věku 12-23 měsíců stanovena.

Ve skupině od 2 do 5 let věku, kde děti obdržely 1 dávku vakcíny Synflorix, byly protilátky ELISA GMC u 6 z 10 vakcinačních sérotypů podobné s těmi, kterých bylo dosaženo po třídávkovém vakcinačním schématu u kojenců. Protilátky byly nižší u 4 z 10 vakcinačních sérotypů (sérotypy 1,5, 14 a 23F) než ty, kterých bylo dosaženo po třídávkovém očkovacím schématu pro kojence. OPA GMT byly podobné nebo vyšší po jedné dávce než po třídávkovém očkovacím schématu u kojenců s výjimkou sérotypu 5.

Druhá klinická studie prokázala, že podání dvou dávek v odstupu dvou měsíců se zahájením ve věku 36-46 měsíců vedly k vyšší koncentraci protilátek ELISA GMC a OPA GMT, než byly sledovány jeden měsíc po 3. dávce základního očkovacího schématu pro každý vakcinační sérotyp. Poměr subjektů s koncentrací protilátek ELISA >= 0,2 µg/ml nebo s titrem OPA >= 8 pro každý vakcinační sérotyp byl srovnatelný nebo vyšší v catch-up skupině, než u kojenců očkovaných třemi dávkami základního očkovacího schématu.

Po očkování základním schématem následovaným posilovací dávkou u kojenců nebo po očkování dvoudávkovým základním schématem u batolat nebylo vyšetřováno dlouhodobé přetrvávání protilátek.

V klinické studii bylo prokázáno, že SYNFLORIX může být bezpečně podán ve druhém roce života jako posilovací dávka dětem očkovaným třemi dávkami základního očkování 7-valentní vakcínou Prevenar. Tato studie ukázala, že imunitní odpověď na 7 sérotypů obsažených v obou vakcínách byla po posilovací dávce srovnatelná s odpovědí vyvolanou po posilovací dávce 7-valentní vakcíny Prevenar. Nicméně děti, které byly v základním schématu očkovány 7-valentní vakcínou Prevenar, nebyly v základním schématu očkovány proti dalším sérotypům obsaženým ve vakcíně SYNFLORIX (1, 5 a 7F). Proto u dětí této věkové skupiny očkovaných jednou dávku vakcíny SYNFLORIX nelze předvídat úroveň a délku trvání ochrany proti invazivním pneumokokovým onemocněním a otitis media způsobeným těmito třemi sérotypy.

4. Údaje týkající se imunogenity u předčasně narozených (nedonošených) dětí Imunogenita vakcíny SYNFLORIX u velmi nedonošených dětí (27.-30. týden gestace) (N=42), nedonošených dětí (31.-36. týden gestace) (N=82) a plně donošených dětí (> 36. týden gestace) (N=132) byly hodnoceny po třídávkovém základním očkovacím schématu ve věku 2, 4 6 měsíců. Imunogenita po čtvrté dávce (posilovací dávce) ve věku 15 až 18 měsíců byla hodnocena u 44 velmi nedonošených dětí, 69 nedonošených dětí a 127 plně donošených dětí.

Jeden měsíc po základním očkování (tj. po třetí dávce), alespoň 92,7% subjektů dosáhlo koncentrace protilátek ELISA >=0,2 µg/ml, a alespoň 81,7% dosáhlo titrů OPA >= 8 u všech vakcinačních sérotypů, s výjimkou sérotypu 1 (alespoň 58,8, % s titrem OPA >= 8). Podobné GMCs a OPA GMTs protilátky byly pozorovány u všech dětí s výjimkou snížených protilátek GMCs sérotypů 4,5 a 9V u velmi nedonošených dětí a sérotypu 9V u nedonošených dětí a snížených protilátek OPA GMTs u sérotypu 5 u velmi nedonošených dětí. Klinická významnost těchto rozdílů není známa.

Jeden měsíc po posilovací dávce se zvýšila hladina protilátek ELISA GMCs a OPA GMTs u všech sérotypů, toto svědčící pro imunologickou paměť. Podobně byly protilátky GMCs a OPA GMTs pozorovány u všech dětí s výjimkou nižších protilátek OPA GMT u sérotypu 5 u velmi nedonošených dětí. Celkově alespoň 97,6% subjektů dosáhlo koncentrace protilátek ELISA >=0,2 µg/ml a alespoň 91,9% dosáhlo titrů OPA >= 8 u všech vakcinačních sérotypů.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Hodnocení farmakokinetických vlastností není u vakcín dostupné.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Konvenční farmakologické studie bezpečnosti, studie toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání provedené s 11-valentní vakcínou odpovídající svým složením vakcíně SYNFLORIX neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, Voda na injekci.

Adsorbent viz bod 2.

6.2. Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (butylpryž) s jehlami nebo bez jehel. Balení obsahuje 1, 10 nebo 50 předplněných injekčních stříkaček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Při uchovávání lze v předplněné injekční stříkačce pozorovat jemný bílý sediment a čirý bezbarvý supernatant; není to však známkou znehodnocení vakcíny.

Před aplikací musí být obsah předplněné injekční stříkačky před a po protřepání vizuálně zkontrolován na přítomnost cizorodých částic a/nebo na změnu vzhledu. Jestliže svým vzhledem nevyhovuje, je třeba ji vyřadit.

Vakcínu je třeba aplikovat po dosažení pokojové teploty.

Obsah předplněné injekční stříkačky musí být před aplikací dobře protřepán.

Pokyny k podávání vakcíny předplněnou injekční stříkačkou

1.V jedné ruce držte tělo (aniž byste ji drželi za píst) a kryt stříkačky stříkačky odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček.
2.Jehlu ke stříkačce připevníte tak, že budete jehlou nasazenou na stříkačku otáčet po směru hodinových ručiček, dokud se nezamkne.
3.Pak odstraňte ochranný kryt jehly, což může jít někdy poněkud ztuha.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgie.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/508/001 EU/1/09/508/002 EU/1/09/508/003 EU/1/09/508/004 EU/1/09/508/005 EU/1/09/508/010

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.3.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

5.8.2011

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

datum aktualizace

2009/04/02/N
2009/07/16/M
2011/04/16/V
2011/09/09/V
2011/11/01/V

Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy