SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

EU/1/06/358/009-017
Rp.
J07BM01

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SILGARD, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18]

(rekombinantní, adsorbovaná).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně:

Papillomaviri humani(1) typus 6 proteinum L1(2,3) 20 mikrogramů; Papillomaviri humani(1) typus 11 proteinum L1(2,3) 40 mikrogramů; Papillomaviri humani(1) typus 16 proteinum L1(2,3) 40 mikrogramů; Papillomaviri humani(1) typus 18 proteinum L1(2,3) 20 mikrogramů.

(1) lidský papilomavirus = HPV (2) L1 protein ve formě viru podobných částic vyrobený v kvasinkách (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (kmen 1895)) rekombinantní DNA technologií (3) adsorbovaný na amorfním aluminium-hydroxyfosfát-sulfátu jako adjuvanciu (225 mikrogramů Al)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Před protřepáním může přípravek SILGARD vypadat jako čirá tekutina s bílou usazeninou. Po důkladném protřepání je to bílá, zakalená tekutina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

SILGARD je vakcína k použití od věku 9 let k prevenci:

  • premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních) a cervikálního karcinomu v příčinné souvislosti s jistým onkogenním lidským papilomavirem (HPV) typů 6, 11, 16 a 18 (viz bod 5.1)
  • bradavic zevního genitálu (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.

Důležité informace o údajích podporujících tuto indikaci viz body 4.4 a 5.1.

Použití přípravku SILGARD musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

4.2. Dávkování a způsob podání

Základní vakcinační řada sestává ze 3 samostatných 0,5 ml dávek podaných podle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců.

Pokud je nezbytné alternativní očkovací schéma, druhá dávka musí být podána nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka musí být podána nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány během období jednoho roku.

Potřeba podání dávky přeočkování nebyla stanovena.

Dětská populace: s podáním přípravku SILGARD dětem mladším 9 let nejsou žádné zkušenosti (viz bod 5.1).

Vakcínu je nutno aplikovat intramuskulární injekcí. Preferovaným místem aplikace je oblast deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna.

Přípravek SILGARD nesmí být aplikován intravaskulárně. Ani subkutánní, ani intradermální způsob aplikace nebyl studován. Tyto způsoby podání se nedoporučují (viz bod 6.6).

Doporučuje se, aby jedincům, jimž je podána první dávka přípravku SILGARD, byly podány všechny tři dávky vakcinační řady přípravkem SILGARD (viz bod 4.4).

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Jedinci, u nichž se po podání dávky přípravku SILGARD objeví příznaky hypersenzitivity, nesmí další dávku přípravku SILGARD dostat.

Podávání přípravku SILGARD musí být odloženo u jedinců trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Přítomnost lehké infekce, jako je lehká infekce horních cest dýchacích, nebo horečka nízkého stupně však nejsou kontraindikací pro imunizaci.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při rozhodování o vakcinaci jednotlivé ženy se musí vzít v potaz riziko, že již byla vystavena působení HPV a potenciální přínos, který může z vakcinace mít.

Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být pro případ vzácných anafylaktických reakcí po aplikaci vakcíny snadno k dispozici odpovídající léčebná opatření.

Synkopa (mdloba) může následovat po jakékoli vakcinaci, zejména u dospívajících jedinců a mladých dospělých. Synkopa, někdy spojená s pádem, se objevila i po vakcinaci vakcínou SILGARD (viz bod 4.8). Očkovaní by proto měli být přibližně 15 minut po podání vakcíny SILGARD pečlivě sledováni.

Stejně jako u jiných vakcín nemusí přípravkem SILGARD zajistit ochrana všem očkovaným. SILGARD rovněž poskytne ochranu pouze proti onemocněním, jejichž příčinou je HPV typů 6, 11, 16 a 18 a v omezeném rozsahu proti chorobám, jejichž příčinou jsou některé příbuzné typy HPV (viz bod 5.1). Proto se i nadále musí používat vhodná opatření proti sexuálně přenosným onemocněním.

SILGARD je určen pouze k profylaktickým účelům a na aktivní infekce HPV nebo prokázanou klinickou chorobu nemá žádný vliv. Neprokázalo se, že by měl přípravek SILGARD terapeutický efekt. Vakcína proto není určena k léčbě cervikálního karcinomu, cervikálních, vulválních a vaginálních dysplastických lézí vysokého stupně nebo genitálních bradavic. Není také určena k prevenci rozvoje jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV.

SILGARD nezabraňuje vzniku lézí navozených typem HPV, který je součástí vakcíny, u žen v době vakcinace takovým typem již infikovaných (viz bod 5.1).

Při použití přípravku SILGARD u dospělých žen je nutno vzít v úvahu prevalenci variability typu HPV v různých geografických oblastech. Vakcinace nenahrazuje rutinní cervikální screening. Protože žádná vakcína není účinná na 100% a přípravek SILGARD nezajišťuje ochranu proti každému typu HPV ani proti již existující HPV infekci, zůstává rutinní cervikální screening kriticky důležitý a je nutné dodržovat místní doporučení.

Nejsou žádné údaje o použití přípravku SILGARD u jedinců se sníženou imunitní reakcí. Jedinci se sníženou imunitní reakcí, ať již v důsledku silné imunosupresivní léčby, genetické poruchy, infekce virem lidské imunodeficience (Human Immunodeficiency Virus, HIV) nebo jiných příčin, nemusí na vakcínu zareagovat.

Tuto vakcínu je nutno podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, protože po intramuskulárním podání takovým jedincům může dojít ke krvácení.

Délka ochrany není v současnosti známa. Trvalá účinnost ochrany byla pozorována po dobu 4,5 roku po dokončení 3-dávkové série. Dlouhodobější ověřovací studie probíhají (viz bod 5.1).

Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti, imunogenitě ani účinnosti, které by podporovaly zaměnitelnost přípravku SILGARD s jinými vakcínami proti HPV.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jedinci, kteří dostali imunoglobulin nebo krevní deriváty během 6 měsíců před první dávkou vakcíny, byli ve všech klinických studiích vyřazeni.

Použití spolu s dalšími vakcínami Při podání přípravku SILGARD ve stejnou dobu (ale, při podání vakcín, do různých injekčních míst) s vakcínou proti hepatitidě typu B (rekombinantní) nedošlo k zásahu do imunitní odpovědi na HPV typy. Míra séroprotekce (poměrná část jedinců, kteří dosáhli séroprotektivních hladin protilátek proti HBs >= 10 mIU/ml) se nezměnila (96,5% pro souběžné očkování a 97,5% pro samostatné očkování proti hepatitidě B). Geometrické průměrné hodnoty titrů protilátek proti HBs byly nižší při současném podávání, nicméně klinická významnost tohoto zjištění není známa.

Přípravek SILGARD lze podávat současně s kombinovanou posilovací (booster) vakcínou obsahující diftérii (d) a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (vakcíny dTap, dT-IPV, dTap-IPV) bez významné interference s protilátkovou odpovědí na kteroukoli ze složek kterékoli z vakcín. Ve skupině, kde byly vakcíny podávány současně, byl však pozorován trend k nižším anti-HPV GMTs. Klinický význam tohoto pozorování není znám. To je založeno na výsledcích klinického hodnocení, kde byla s první dávkou přípravku SILGARD podána kombinovaná vakcína dTap-IPV (viz bod 4.8).

Současné podávání přípravku SILGARD s jinými vakcínami, než jsou vakcíny uvedené výše, nebylo studováno.

Použití s hormonální antikoncepcí V klinických studiích používalo v době vakcinace hormonální antikoncepci 57,5% žen ve věku 16 až 26 let a 31,2% žen ve věku 24 až 45 let, jimž byl podán přípravek SILGARD. Nezdálo se, že by použití hormonální antikoncepce ovlivnilo imunitní odpověď na přípravek SILGARD.

4.6. Těhotenství a kojení

Zvláštní studie s vakcínou u těhotných žen nebyly provedeny. Během vývojového programu 3819 žen (vakcína = 1894 oproti placebu = 1925) uvedlo alespoň jedno těhotenství. V typech anomálií ani v podílech těhotenství s výskytem nežádoucích účinků nebyly žádné významné rozdíly mezi jedinci léčenými přípravkem SILGARD a jedinci léčenými placebem.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Údaje o podávání přípravku SILGARD v průběhu těhotenství neprokázaly žádný bezpečnostní signál. Tyto údaje však nejsou dostatečné pro doporučení používání přípravku SILGARD v průběhu těhotenství. Proto je třeba očkování odložit až do ukončení těhotenství.

U kojících matek, jimž byl během vakcinačního období v klinických studiích podán přípravek SILGARD nebo placebo, byl podíl výskytu nežádoucích reakcí u matek a kojených dětí u vakcinované a placebové skupiny srovnatelný. Navíc byla vakcinační imunogenita srovnatelná u kojících matek a u žen, které v době aplikace vakcíny nekojily.

Přípravek SILGARD může být tedy podáván kojícím ženám.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8. Nežádoucí účinky

V 6 klinických studiích (5 kontrolovaných placebem) byl jedincům podáván přípravek SILGARD nebo placebo v den zařazení a pak přibližně za 2 a za 6 měsíců. Několik jedinců (0,2%) ukončilo studii pro nežádoucí účinky. Bezpečnost byla ve studiích hodnocena buď v celé populaci (5 studií) nebo v předem definované podskupině (jedna studie) hodnocené populace dohledem ve formě očkovacích kartiček (vaccination report card, VRC) po dobu 14 dnů po každé injekci přípravku SILGARD nebo placeba. Pomocí těchto kartiček bylo sledováno 8068 jedinců (6996 žen ve věku 9 až 45 let a 1072 mužů ve věku 9 až 15 let v době zařazení), jimž byl aplikován přípravek SILGARD, a 5966 jedinců, kteří dostali placebo.

Následující nežádoucí reakce v souvislosti s aplikací vakcíny byly pozorovány u příjemců přípravku SILGARD s frekvencí alespoň 1,0% a s četností vyšší než u jedinců, kteří dostávaly placebo. Jsou seřazeny na základě hlediska četnosti podle následující zvyklosti:

[Velmi časté (>= 1/10); časté (>= 1/100, < 1/10); méně časté (>= 1/1 000, < 1/100); vzácné (>= 1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů].

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Časté: bolest v končetinách.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: pyrexie. Velmi časté: v místě injekce: erytém, bolest, otok. Časté: v místě injekce: zhmožděnina, podlitina, pruritus. Navíc byly v klinických studiích pozorovány nežádoucí reakce s frekvencemi nižšími než 1%, které byly zkoušejícím posouzeny jako související s vakcínou nebo placebem.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Velmi vzácné: bronchospasmus.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: kopřivka. Devět případů (0,07%) kopřivky bylo hlášeno ve skupině léčené přípravkem SILGARD a 16 případů (0,14%) bylo pozorováno ve skupině dostávající placebo s adjuvans.

V klinických studiích hlásily jedinci v populaci, která sledovala bezpečnost, jakékoli nové zdravotní okolnosti v průběhu 4 let dalšího sledování. Ze 13686 jedinců dostávajících přípravek SILGARD a 11588 jedinců dostávajících placebo, bylo hlášeno 38 případů nespecifické artritidy/artropatie, 24 případů ve skupině léčené přípravkem SILGARD a 14 ve skupině s placebem.

V klinické studii u 843 zdravých dospívajících mužů a žen ve věku 11 až 17 let se prokázalo, že při podání první dávky přípravku SILGARD současně s kombinovanou posilovací (booster) vakcínou proti diftérii, tetanu, pertusi [acelulární komponenta] a poliomyelitidě [inaktivovaná] došlo k častějšímu výskytu otoku v místě injekce a bolesti hlavy. Pozorované rozdíly byly < 10% a u většiny jedinců hodnocení byly nežádoucí účinky hlášeny jako mírné až středně závažné intenzity.

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh Po uvedení přípravku na trh byly u přípravku SILGARD spontánně hlášeny nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny výše.

Protože tyto účinky byly hlášeny dobrovolně populací o neurčité velikosti, není možné spolehlivě odhadnout jejich četnost nebo potvrdit pro všechny účinky kauzální souvislost s podáním vakcíny.

Poruchy krve a lymfatického systému: idiopatická trombocytopenická purpura, lymfadenopatie.

Poruchy imunitního systému: reakce přecitlivělosti včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí.

Poruchy nervového systému: syndrom Guillain-Barrého, závrať, bolest hlavy, synkopa někdy doprovázená tonicko-klonickými pohyby.

Gastrointestinální poruchy: nauzea, zvracení.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: artralgie, myalgie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: tělesná slabost, třesavka, únava, malátnost.

4.9. Předávkování

Byly hlášeny případy podání vyšších než doporučených dávek přípravku SILGARD.

Obecně byl profil nežádoucích účinků uváděný při předávkování srovnatelný s doporučenými jednotlivými dávkami přípravku SILGARD.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: virová vakcína. ATC kód: J07BM01.

Mechanismus účinku Přípravek SILGARD je adjuvovaná neinfekční rekombinantní kvadrivalentní vakcína připravená z vysoce čištěných, viru podobných částic (virus-like particles, VLPs) velkého kapsidového proteinu L1 HPV typů 6, 11, 16 a 18. VLPs neobsahují virovou DNA, nemohou infikovat buňky, množit se nebo způsobovat onemocnění.

HPV jsou nakažlivé pouze pro lidi, ale studie na zvířatech s podobnými papilomaviry naznačují, že účinnost vakcíny s L1 VLP je zprostředkována rozvojem humorální imunitní odpovědi.

Odhaduje se, že HPV 16 a HPV 18 jsou odpovědné za přibližně 70% cervikálních karcinomů; 80% adenokarcinomů in situ (AIS); 45-70% cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN 2/3); 25% cervikální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně (CIN 1); přibližně 70% vulvální (VIN 2/3) a vaginální (VaIN 2/3) intraepiteliální neoplazie vysokého stupně související s HPV. HPV 6 a 11 jsou odpovědné za přibližně 90% genitálních bradavic a za 10% cervikální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně (CIN 1). CIN 3 a AIS jsou přijaty jako bezprostřední prekurzory invazivního cervikálního karcinomu.

Termín "premaligní genitální léze" v bodě 4.1 odpovídá termínům cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN 2/3), vulvální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (VIN 2/3) a vaginální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (VaIN 2/3).

Tato indikace je založena na průkazu účinnosti vakcíny SILGARD u žen ve věku 16 až 45 let a na průkazu imunogenity vakcíny SILGARD u dětí ve věku 9 až 15 let a dospívajících

Klinické studie

Účinnost u žen ve věku 16 až 26 let Účinnost přípravku SILGARD byla hodnocena u žen ve věku 16 až 26 let ve 4 placebem kontrolovaných, dvojitě slepých randomizovaných klinických studiích fáze II a III, zahrnujících celkem 20541 žen, které byly zařazeny a vakcinovány bez předchozího screeningu na infekci HPV.

Primární kritéria hodnocení účinnosti zahrnovala vulvální a vaginální léze (genitální bradavice, VIN, VaIN) a CIN všech stupňů a cervikální karcinomy vyvolané HPV typů 6, 11, 16 nebo 18 (protokol 013, FUTURE I), CIN 2/3 a AIS a cervikální karcinomy vyvolané HPV typu 16 nebo 18 (protokol 015, FUTURE II), přetrvávající infekce a onemocnění vyvolané HPV typu 6, 11, 16 nebo 18 (protokol 007) a přetrvávající infekce vyvolané HPV typu 16 (protokol 005).

Jsou předloženy výsledky hodnocení účinnosti z kombinované analýzy protokolů studie. Účinnost u CIN 2/3 nebo AIS související s HPV 16/18 je založena na údajích z protokolů 005 (pouze kritéria účinnosti související s HPV 16), 007, 013 a 015. Účinnost u všech ostatních kritérií účinnosti je založena na protokolech 007, 013 a 015. Medián trvání následného pozorování u těchto studií byl 4,0, 3,0, 3,0 a 3,0 roku pro protokol 005, protokol 007, protokol 013 a protokol 015, v uvedeném pořadí. Medián trvání následného pozorování u kombinovaných protokolů (005, 007, 013 a 015) byl 3,6 roku. Výsledky jednotlivých studií podporují výsledky z kombinované analýzy. Přípravek SILGARD byl účinný proti onemocnění HPV způsobené každým ze čtyř vakcinačních typů HPV. Na konci studie byly jedinci zařazeni do dvou studií fáze III (protokol-013 a protokol-015) následně pozorovány po dobu až 4 let (medián 3,7 roku).

Cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) stupně 2/3 (střední až vysoký stupeň dysplazie) a adenokarcinom in situ (AIS) byly v klinických studiích použity jako zástupný klinický ukazatel pro cervikální karcinom.

Účinnost u žen, které nepřišly do kontaktu s příslušným(i) HPV typem(typy), na které je vakcína zaměřena Primární analýzy účinnosti, s ohledem na vakcíny typů HPV (HPV 6, 11, 16 a 18), byly provedeny u populace pacientů, kteří dodrželi protokol studie (per-protocol efficacy - PPE) (tj. všechny 3 vakcinace během 1 roku od zařazení, bez závažnějšího odklonu od protokolu a před 1. dávkou a až po dobu 1 měsíce po 3. dávce (7. měsíc) bez kontaktu s příslušnými typy HPV). Účinnost se začala měřit po návštěvě v 7. měsíci. Celkově 73% hodnocených žen nepřišlo v době zařazení do kontaktu (PCR negativní a séronegativní) s ani jedním ze 4 typů HPV.

Výsledky hodnocení účinnosti u relevantních kritérií účinnosti analyzovaných 2 roky po zařazení do studie a na konci studie (medián trvání následného pozorování = 3,6 roku) v populaci pacientů, kteří dodrželi protokol, jsou uvedeny v Tabulce 1.

V doplňkové analýze byla účinnost přípravku SILGARD vyhodnocena proti CIN 3 a AIS souvisejícími s HPV 16/18.

Tabulka 1: Analýza účinnosti přípravku SILGARD proti cervikálním lézím vysokého stupně v PPE populaci

Počet případů / Počet jedinců hodnocení *% účin- nosti po 2 letech (95% CI)Počet případů / Počet jedinců hodnocení *% účinnosti na konci studie (95% CI)
SILGARDPlacebo-SILGARDPlacebo-
CIN 2/3 nebo AIS související s HPV 16/18 0 8487 53 8460 100,0 (92,9- 100,0) 2** 8493 112 8464 98,2 (93,5- 99,8)
CIN 3 související s HPV 16/18 0 8487 29 8460 100,0 (86,5- 100,0) 2** 8493 64 8464 96,9 (88,4- 99,6)
AIS související s HPV 16/18 0 8487 6 8460 100,0 (14,8- 100,0) 0 8493 7 8464 100,0 (30,6- 100,0)

* Počet jedinců hodnocení alespoň s jednou následnou návštěvou po 7. měsíci ** Na základě virologických důkazů je pravděpodobné, že první případ CIN 3 u pacientky chronicky infikované HPV 52 je v příčinné souvislosti s HPV 52. Pouze u 1 z 11 vzorků byl zjištěn HPV 16 (ve 32,5 měsíci), přičemž v tkáni získané při konizaci elektrickou kličkou (LEEP - Loop Electro-Excision Procedure) nebyl detekován. Ve druhém případu CIN 3 pozorovaném u pacientky infikované HPV 51 1. den (ve 2 z 9 vzorků) byl v bioptickém materiálu získaném v 51. měsíci detekován (v 1 z 9 vzorků) HPV 16 a ve 3 z 9 vzorků byl v 52. měsíci ve tkáni získané při konizaci elektrickou kličkou detekován HPV56. *** Pacientky byly sledovány po dobu až 4 let (medián 3,6 roku). Poznámka: bodové odhady a intervaly spolehlivosti (konfidenční interval) jsou upraveny na osobo-čas doby následného sledování.

Na konci studie a v kombinovaných protokolech, účinnost přípravku SILGARD proti CIN 1 související s HPV typů 6, 11, 16, 18 byla 95,9% (95% CI: 91,4-98,4),

účinnost přípravku SILGARD proti CIN (1, 2, 3) nebo AIS související s HPV typů 6, 11, 16, 18 byla 96,0% (95% CI: 92,3-98,2),

účinnost přípravku SILGARD proti VIN 2/3 a VaIN 2/3 související s HPV typů 6, 11, 16, 18 byla 100% (95% CI: 67,2-100), respektive 100% (95% CI: 55,4-100),

účinnost přípravku SILGARD proti genitálním bradavicím souvisejícím s HPV typů 6, 11, 16, 18 byla 99,0% (95% CI: 96,2-99,9).

V protokolu 012 účinnost vakcíny SILGARD proti infekci přetrvávající 6 měsíců dle definice [vzorky pozitivní při dvou nebo více po sobě jdoucích návštěvách, mezi kterými je odstup 6 měsíců (+-1 měsíc) nebo delší] ve vztahu k HPV 16 byla 98,7% (95% CI: 95,1-99,8), respektive 100,0% (95% CI: 93,2-100,0) u HPV 18, po následném pozorování po dobu až 4 let (střední hodnota sledování 3,6 roku).

V případě infekce přetrvávající 12 měsíců dle definice byla účinnost proti HPV 16 100,0% (95% CI: 93,9-100,0), respektive 100,0% (95% CI: 79,9-100,0) u HPV 18.

Účinnost u žen s prokázanou infekcí HPV typů 6, 11, 16 nebo 18 nebo onemocněním 1.den Nejsou žádné důkazy o ochraně před onemocněním vyvolaným vakcinačními typy HPV, na které byly ženy první den PCR pozitivní.Ženy, které již byly před očkováním infikováni jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, byli chráněni před klinickým onemocněním způsobeným zbývajícími HPV typy, na které je vakcína zaměřena.

Účinnost u žen s předchozí infekcí nebo chorobou (intention to treat - ITT) zapříčiněnou HPV typů 6, 11, 16 nebo 18 nebo bez nich Modifikovaná populace podle původního léčebného záměru (ITT) zahrnovala ženy bez ohledu na výchozí HPV stav 1. den, kterým byla podána alespoň jedna vakcinační dávka a u kterých bylo počítání případů zahájeno 1 měsíc po 1. dávce, výsledky jsou shrnuty v Tabulce 2. Tato populace se blíží celkové populaci žen s ohledem na výskyt infekce nebo onemocnění HPV při zařazení. Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 2.

Tabulka 2: Účinnost přípravku SILGARD při cervikálních lézích vysokého stupně v modifikované ITT populaci zahrnující ženy bez ohledu na výchozí HPV stav

Počet případů / Počet jedinců hodnocení *% účin- nosti** po 2 letech (95% CI)Počet případů / Počet jedinců hodnocení *% účinnosti** na konci studie (95% CI)
SILGARDPlacebo-SILGARDPlacebo-
CIN 2/3 nebo AIS související s HPV 16 nebo HPV 18 122 9831 201 9896 39,0 (23,3- 51,7) 146 9836 303 9904 51,8 (41,1- 60,7)
CIN 3 související s HPV 16/18 83 9831 127 9896 34,3 (12,7- 50,8) 103 9836 191 9904 46,0 (31,0- 57,9)
AIS související s HPV 16/18 5 9831 11 9896 54,3 (< 0- -87,6) 6 9836 15 9904 60,0 (<0-87,3)

* Počet jedinců hodnocení alespoň s jednou následnou návštěvou po 30 dnech po 1. dni ** Procento účinnosti je vypočítáno z kombinovaných protokolů. Účinnost u CIN 2/3 nebo AIS souvisejících s HPV 16/18 je založena na údajích z protokolů 005 (pouze kritéria hodnocení související s 16), 007, 013 a 015. Pacientky byly sledovány po dobu až 4 let (medián 3,6 roku). Poznámka: bodové odhady a intervaly spolehlivosti (konfidenční interval) jsou upraveny na osobo-čas doby následného sledování.

V kombinovaných protokolech na konci studie byla účinnost proti VIN 2/3 související s HPV typů 6, 11, 16, 18 73,3% (95% CI: 40,3-89,4), proti VaIN 2/3 související s HPV typů 6, 11, 16, 18 byla 85,7% (95% CI: 37,6-98,4) a proti genitálním bradavicím souvisejícím s HPV typů 6, 11, 16, 18 byla 80,3% (95% CI: 73,9-85,3).

Celkem 12% kombinované studované populace mělo abnormální Pap test ukazující na CIN 1. den. U žen hodnocení s abnormálním Pap testem 1. den, které k 1. dni nepřišly do kontaktu s příslušnými typy HPV, na které je vakcína zaměřena, zůstala účinnost vakcíny vysoká. U žen s abnormálním Pap testem k 1. dni, které již 1. den byly infikovány příslušnými typy HPV, nebyla účinnost vakcíny zjištěna.

Ochrana proti celkové zátěži cervikálními chorobami zapříčiněnými HPV u žen ve věku 16 až 26 let Bylo vyhodnoceno působení přípravku SILGARD proti celkovému riziku cervikálního onemocnění způsobeného HPV (tj. onemocnění způsobené jakýmkoli typem HPV), přičemž se začalo 30 dní po první dávce u 17599 subjektů hodnocení zařazených do dvou studií účinnosti fáze III (protokoly 013 a 015). Mezi ženami, které nebyly dosud 14 běžným typům HPV vystaveny a které měly 1. den negativní Pap test, snížilo podání přípravku SILGARD na konci studie incidenci CIN 2/3 nebo AIS zapříčiněných vakcinačními nebo nevakcinačními typy HPV o 42,7% (95% CI: 23,7-57,3) a genitálních bradavic o 82,8% (95% CI: 74,3-88,8).

V modifikované ITT populaci byly přínosy vakcíny s ohledem na celkovou incidenci CIN 2/3 nebo AIS (zapříčiněných kterýmkoli typem HPV) a genitálních bradavic mnohem nižší, přičemž snížení představovalo 18,4% (95% CI: 7,0-28,4), respektive 62,5% (95% CI: 54,0-69,5), protože přípravek SILGARD nemá vliv na průběh infekcí nebo onemocnění, které jsou při zahájení vakcinace již přítomny.

Vliv na postupy definitivní cervikální léčby Na 18150 jedincích hodnocení zařazených v protokolu 007, protokolech 013 a 015 bylo po 3 letech sledování vyhodnoceno působení přípravku SILGARD na četnost postupů definitivní cervikální léčby bez ohledu na kauzální typy HPV. V populaci, která se dosud s HPV nesetkala (nesetkala se se 14 běžnými typy HPV a měla negativní Pap test v 1. dnu), snižoval na konci studie přípravek SILGARD podíl žen, které se podrobily postupu definitivní cervikální léčby (konizace elektrickou kličkou (Loop Electro-Excision Procedure) nebo konizace studeným nožem (Cold-Knife Conization)) o 41,9% (95% CI: 27,7-53,5). V populaci podle původního léčebného záměru bylo odpovídající snížení 23,9% (95% CI: 15,2-31,7).

Zkřížená ochrana Účinnost přípravku SILGARD proti CIN (jakéhokoli stupně) a CIN 2/3 nebo AIS způsobeným 10 typy HPV neobsaženými ve vakcíně (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), které jsou strukturně příbuzné, byla vyhodnocena v databázi kombinované účinnosti fáze III (N = 17599) po následném pozorování s mediánem doby 3,7 roku (na konci studie). Byla měřena účinnost proti kritériím choroby zapříčiněné předem definovanými kombinacemi typů HPV neobsažených ve vakcíně. Studie nebyly navrženy k vyhodnocení účinnosti proti chorobám zapříčiněným jednotlivými typy HPV. Primární analýza byla provedena u typově specifických populací, které vyžadovaly, aby ženy byly negativní na analyzované typy, ale které mohly být pozitivní na jiné typy HPV (96% celkové populace). Primární časová analýza po 3 letech neukázala statistickou významnost pro předem specifikovaná kritéria hodnocení. Výsledky konečné závěrečné studie pro kombinovanou incidenci CIN 2/3 nebo AIS v této populaci po následném pozorování po medián doby 3,7 let jsou uvedeny v Tabulce 3. Pro kombinovaná kritéria hodnocení byla statisticky významná účinnost proti onemocnění prokázána proti typům HPV fylogeneticky příbuzným s HPV 16 (zejména HPV 31), zatímco nebyla zjištěna statisticky významná účinnost pro typy HPV fylogeneticky příbuzné s HPV 18 (včetně HPV 45). Pro 10 jednotlivých typů HPV byla statisticky významná účinnost pozorována pouze pro HPV 31.

Tabulka 3: Výsledky CIN 2/3 nebo AIS u jedinců bez dosavadního výskytu typově specifikovaného HPV *

Bez dosavadního výskytu >= 1 typu HPV

Složené kritérium účinnosti Případy užívající SILGARD Případy užívající placebo % účinnosti 95% interval spolehlivosti
(HPV 31/45) (1) 34 60 43,2% 12,1-63,9
(HPV31/33/45/52/58) (2) 111 150 25,8% 4,6-42,5
10 typů HPV proti kterým není vakcína zaměřena(3) 162 211 23,0% 5,1-37,7
Typy příbuzné HPV 16 (druhy A9) 111 157 29,1% 9,1-44,9
HPV 31 23 52 55,6% 26,2-74,1
HPV 33 29 36 19,1% <0-52,1
HPV 35 13 15 13,0% <0-61,9
HPV 52 44 52 14,7% <0-44,2
HPV 58 24 35 31,5% <0-61,0
Typy příbuzné HPV 18 (druhy A7) 34 46 25,9% <0-53,9
HPV 39 15 24 37,5% <0-69,5
HPV 45 11 11 0,0% <0-60,7
HPV 59 9 15 39,9% <0-76,8
Druhy A5 (HPV 51) 34 41 16,3% <0-48,5
Druhy A6 (HPV 56) 34 30 -13,7% <0-32,5

* Studie nebyly navrženy k vyhodnocení účinnosti proti chorobě zapříčiněné jednotlivými typy HPV. (1) Účinnost byla založena na snížení počtu CIN 2/3 nebo AIS souvisejících s HPV 31 (2) Účinnost byla založena na snížení počtu CIN 2/3 nebo AIS souvisejících s HPV 31, 33, 52 a 58 (3) Zahrnuje typy HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59 ve vakcíně neobsažené, které byly identifikovány stanovením.

Účinnost u žen ve věku 24 až 45 let Účinnost přípravku SILGARD u žen ve věku 24 až 45 let byla hodnocena v jedné placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, randomizované studii fáze III (Protokol 019, FUTURE III) zahrnující celkem 3817 žen, které byly zařazeny a vakcinovány bez předcházejícího screeningu na přítomnost infekce HPV.

Primární kritéria hodnocení zahrnovala kombinovanou incidenci přetrvávající infekce související s HPV 6, 11, 16 nebo 18 a kombinovanou incidenci přetrvávající infekce související s HPV 16 nebo HPV 18 (6 měsíční definice), genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a cervikálních karcinomů. Medián trvání následného pozorování byl v této studii 4 roky.

Účinnost u žen, které nepřišly do kontaktu s příslušným(i) HPV typem(typy), na které je vakcína zaměřena Primární analýzy účinnosti byly provedeny na populaci, která studii dokončila dle protokolu (perprotocol efficacy - PPE) (tj. všechny 3 vakcinace do jednoho roku po zařazení, žádné velké odchylky od protokolu a žádný kontakt s relevantním(i) typem(typy) HPV před první dávkou 1 a jeden měsíc po třetí dávce (7. měsíc)). Měření účinnosti bylo zahájeno po návštěvě v 7. měsíci. Celkově bylo při zařazení do studie 67% jedinců bez kontaktu se všemi 4 typy HPV (PCR negativní a séronegativní).

Účinnost přípravku SILGARD proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 6-, 11-, 16- nebo 18-, genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a cervikálních karcinomů byla 88,7% (95% CI:78,1, 94,8).

Účinnost přípravku SILGARD proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 16 nebo 18 genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a cervikálních karcinomů byla 84.7% (95% konfidenční interval: 67,5, 93,7).

Účinnost u žen s předchozí infekcí nebo chorobou v důsledku HPV 6, 11, 16 nebo 18, nebo bez nich Populace úplného analyzovaného souboru (Full Analysis Set population) (rovněž označovaná jako populace ITT) zahrnovala ženy bez ohledu na výchozí stav HPV k 1. dni, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny a u kterých bylo počítání případů zahájeno 1. den. Tato populace se při zařazení do studie blíží obecné populaci žen pokud jde o prevalenci infekce HPV nebo choroby.

Účinnost přípravku SILGARD proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 6, 11, 16 nebo 18, genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a cervikálních karcinomů byla 47,2% (95% CI: 33,5, 58,2).

Účinnost přípravku SILGARD proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 16, nebo 18, genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a cervikálních karcinomů SILGARD byla 41,6% (95% CI: -24,3, 55,2).

Účinnost u žen (16 až 45 let) s prokázanou předchozí infekcí HPV typu obsaženého ve vakcíně (séropozitivní), který na začátku vakcinace již nebyl detekovatelný (PCR negativní).

V post - hoc analýzách jedinců (kteří obdrželi nejméně jednu vakcinaci) s prokázanou dřívější infekcí HPV typu obsaženého ve vakcíně (séropozitivní), který na začátku vakcinace již nebyl detekovatelný (PCR negativní)., byla účinnost přípravku SILGARD proti CIN 2/3, VIN 2/3, VaIN 2/3, genitálním bradavicím u žen ve věku 16-26 let souvisejícím s HPV typu 6, 11,16 a 18 při prevenci stavů v důsledku recidivy stejného typu HPV 100% (95% CI: 62,8, 100,0; vs.12 případů (n=2572 ze sloučených studií s mladými ženami).

Účinnost byla 68,2%(95% CI: 17,9, 89,5;vs 20 případů (n=832 z kombinovaných studií s mladými a staršími ženami) proti přetrvávající infekci související s HPV typu 16 a 18 u žen ve věku 16 až 45 let.

Imunogenita

Vyšetření na měření imunitní odpovědi Pro HPV vakcíny nebyla zjištěna žádná minimální hladina protilátek spojená s ochranou.

Imunogenita přípravku SILGARD byla hodnocena u 20132 (SILGARD n = 10723; placebo n = 9409) žen ve věku 9 až 26 let (SILGARD) 1346 chlapců (SILGARD n = 1 071; placebo n = 275) ve věku od 9 do 15 let a 3819 žen ve věku 24 až 45 let (SILGARD n = 1 911, placebo n = 1908).

Pro určení imunogenity každého typu, na který je vakcína zaměřena, byla použita typově specifická imunologická vyšetření, kompetitivní imunologická vyšetření na bázi Luminexu (cLIA), s typově specifickými standardy. Toto vyšetření měří protilátky proti jedinému neutralizujícímu epitopu pro každý jednotlivý typ HPV.

Imunitní odpovědi na přípravek SILGARD 1 měsíc po třetí dávce V klinických studiích byla u žen ve věku 16 až 26 let 1 měsíc po 3. dávce zjištěna séropozitivita proti HPV 6, HPV 11, HPV 16 a HPV 18 zjištěna u 99,8%, 99,8%, 99,8% a 99,5% jedinců, kteří dostali přípravek SILGARD, v uvedeném pořadí. V klinickém hodnocení na ženách ve věku 24 až 45 let se 1 měsíc po třetí dávce séropozitivita proti HPV 6, HPV 11, HPV 16 a HPV 18 objevila u 98,4%, 98,1%, 98,8% respektive u 97,4% jedinců, kterým byl podán přípravek SILGARD. Přípravek SILGARD zajistil 1 měsíc po 3. dávce vysoké geometrické průměrné hodnoty titru (Geometric Mean Titers, GMTs) protilátek proti HPV ve všech vyšetřovaných věkových skupinách.

Jak se u žen ve věku 24 až 45 let (Protokol 019) očekávalo, byly pozorované titry protilátek nižší než titry pozorované u žen ve věku 16 až 26 let. Hladiny protilátek proti HPV u žen dostávajících placebo, které se zbavily HPV infekce (séropozitivní a PCR negativní), byly podstatně nižší než hladiny indukované vakcínou. Kromě toho zůstaly během dlouhodobého sledování ve studiích fáze III hladiny protilátek proti HPV (GMTs) u očkovaných žen stejné nebo vyšší než sérová hranice ((viz dále v Perzistence imunitní odpovědi na přípravek SILGARD v klinických hodnoceních).

Interpolace účinku přípravku SILGARD od mladých dospělých žen k mladým dospívajícím Klinická studie (protokol 016) srovnávala imunogenitu přípravku SILGARD u 10- až 15letých chlapců a dívek s 16- až 23 letými dospívajícími a mladými ženami. Ve vakcinované skupině dosáhla séropozitivita na všechny sérotypy vakcíny 99,1 až 100% do 1 měsíce po 3. dávce.

Tabulka 4 srovnává GMTs protilátek proti HPV typů 6, 11, 16 a 18 u 9- až 15-letých chlapců a dívek s 16 až 26 letými mladými ženami 1 měsíc po 3. dávce.

Tabulka 4: Interpolace imunogenity mezi 9 až 15 letými jedinci mužského a ženského pohlaví a 16- až 26letými dospělými ženami (per-protokolová populace) založené na titru měřeném cLIA

A.) Muži ve věku 9 až 15 let (protokoly 016 a 018)

nGMT (95% CI
HPV 6 883 1038 (975-1106))
HPV 11 884 1387 (1299-1481)
HPV 16 881 6053 (5599-6543)
HPV 18 886 1356 (1253-1469)

B.) Ženy ve věku 9 až 15 let a 16 až 26 let

Ženy ve věku 9 až 15 letŽeny ve věku 16 až 26 let
nGMT (95% CInGMT (95% CI
HPV 6 915 929 (874-987) 2631 543 (526-560)
HPV 11 915 1303 (1223-1388) 2655 762 (735-789)
HPV 16 913 4909 (4548-5300) 2570 2294 (2185-2408)
HPV 18 920 1040 (965-1120) 2796 462 (444-480)

GMT - geometrická střední hodnota titru (Geometric mean titre) v mMU/ml (mMU = milli-Merck units) CI interval spolehlivosti)

Odpovědi proti HPV v 7. měsíci u 9 až 15 letých dívek a chlapců nebyly nižší než odpovědi proti HPV u 16 až 26 letých mladých žen, pro které byla účinnost stanovena ve studiích fáze III. Imunogenita byla závislá na věku, přičemž v 7. měsíci byly hladiny protilátek proti HPV významně vyšší u mladších jedinců ve věku pod 12 let než u jedinců starších.

Účinnost přípravku SILGARD u 9 až 15 letých dívek je odvozena na základě interpolace imunogenity.

Imunogenita a bezpečnost přípravku SILGARD byla prokázaná u 9- až 15-letých chlapců. Ochranný účinek u mužů nebyl hodnocen.

Perzistence imunitní odpovědi na přípravek SILGARD v klinických hodnoceních U žen ve věku 16 až 26 let byla nejdelší doba následného pozorování imunogenity v protokolu 007, kde byly nejvyšší hodnoty GMT protilátek proti HPV typů 6, 11, 16, 18, byly pozorovány 7. měsíc. Hodnoty GMT poté klesaly až do 24. měsíce a následně se nejméně do 60. měsíce stabilizovaly. Přesná doba trvání imunity po 3 dávkové sérii nebyla stanovena.

Ve studiích fáze III na ženách ve věku 16 až 26 let bylo na konci studie 90%, 95%, 98% a 60% jedinců z populace imunogenity dle protokolu, kteří dostali přípravek SILGARD, anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 a anti-HPV 18 séropozitivní při stanovení metodou cLIA, v uvedeném pořadí. V dlouhodobějším následném pozorování mladých žen byli jedinci, kteří byli na konci studie anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 a anti-HPV 18 séronegativní při stanovení metodou cLIA, stále chráněni proti klinické chorobě.

Ve studii fáze III na ženách ve věku 24 až 45 let bylo, po mediánu doby následného pozorování 4,0 roku, 91,5%, 92,0%, 97,4% a 47,9% žen, kterým byl podán přípravek SILGARD v populaci imunogenity podle protokolu séropozitivních anti-HPV 6, anti-HPV 11 anti-HPV 16 a anti-HPV 18 při stanovení metodou cLIA, v uvedeném pořadí.

Při dlouhodobém sledování žen ve věku 16 až 45 let byli jedinci séronegativní na anti-HPV 6, anti- HPV 11, anti-HPV 16 a anti-HPV 18 stanovené metodou cLIA, na konci studie, stále chráněni proti klinickému onemocnění.

Důkaz anamnestické (imunitní paměť) odpovědi Důkaz anamnestické odpovědi se objevil u vakcinovaných žen, které byly před očkováním séropozitivní na příslušný typ (příslušné typy) HPV, na který (které) je vakcína zaměřena. Navíc se u podskupiny očkovaných žen, které dostaly provokační dávku přípravku SILGARD 5 let po začátku vakcinace, projevila rychlá a silná anamnestická odpověď, která převyšovala hodnoty GMT protilátek proti HPV pozorované 1 měsíc po dávce 3.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Hodnocení farmakokinetických studií se u vakcín nepožaduje.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie toxicity po jediné a opakované dávce a studie místní snášenlivosti neprokázaly žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

Po jedné nebo opakovaných intramuskulárně aplikovaných injekcích indukoval přípravek SILGARD specifické odpovědi protilátek proti HPV typů 6, 11, 16 a 18 u březích samic potkanů. Protilátky proti všem čtyřem typům HPV se na potomky přenesly během březosti a snad i během laktace. Ve vztahu k léčbě se neobjevily žádné účinky na vývojové znaky, chování, reprodukční schopnost nebo plodnost potomků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Chlorid sodný L-histidin Polysorbát 80 Boritan sodný Voda na injekci

Adjuvans viz bod 2.

6.2. Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo typu 1) s pístovou zátkou (silikonizovaný brombutylelastomer potažený přípravkem Fluroec nebo nepotažený chlorbutylelastomer) a na hrotu s víčkem (brombutyl) s ochranným (bezpečnostním) zařízením jehly, bez jehly nebo s jednou nebo se dvěma jehlami - balení po 1, 10 nebo 20 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

  • Přípravek SILGARD je k dispozici v předplněné injekční stříkačce připravené k použití jako intramuskulární injekce (i.m.), přednostně do deltového svalu horní paže.
  • Jestliže jsou v balení k dispozici 2 injekční jehly rozdílné délky, vyberte injekční jehlu vhodnou k provedení i.m. aplikace v závislosti na výšce a hmotnosti pacienta.
  • Parenterálně podávané léčivé přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat kvůli drobným částicím hmoty a změně barvy. Pokud jsou přítomny částice nebo se objeví změna barvy, přípravek zlikvidujte. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Použití předplněné injekční stříkačky s ochranným (bezpečnostním) zařízením jehly Ochranné (bezpečnostní) zařízení jehly se skládá z plastového obalu (ochranné zařízení jehly), který před aplikací dávky kryje válec injekční stříkačky. Ochranné zařízení jehly kryje jehlu po aplikaci injekce, aby se zabránilo poranění píchnutím o jehlu. Po dokončení aplikace a úplném stlačení pístu, aktivuje píst spouštěcí páčky. Po uvolnění pístu překryje plastový obal rychlým pohybem jehlu. Jestliže v balení není k dispozici injekční jehla, použijte injekční jehlu nepřesahující délku 25 mm, aby ji ochranné zařízení jehly zcela překrylo.

Upozornění: Před dokončením aplikace injekce se vyvarujte kontaktu se spouštěcími páčkami na zařízení (jak je naznačeno hvězdičkami * na prvním obrázku), aby se zabránilo předčasnému překrytí injekční jehly bezpečnostním zařízením jehly.

Poznámka: Zajistěte, aby byly před aplikací injekce ze stříkačky odstraněny vzduchové bubliny. Štítky lze sejmout až po aplikaci vakcíny a když ochranné zařízení jehly překryje jehlu.

Před použitím dobře protřepejte. Sejměte víčko injekční stříkačky a víčko jehly. Našroubujte injekční jehlu na válec injekční stříkačky otáčením ve směru hodinových ručiček, zatímco tlačíte na 2 plastové kuličky, čímž jehlu na stříkačku pevně připevníte.

Sejměte kryt jehly. Aplikujte celou dávku pomalým stlačováním pístu, dokud jej nelze stlačit více. Poznámka: Neuvolňujte tlak na píst.

Zatímco udržujete tlak na píst, vytáhněte injekční stříkačku z místa vpichu.

Uvolňujte pomalu píst. Ochranné zařízení jehly překryje rychlým pohybem injekční jehlu.

K sejmutí oddělitelných štítků otáčejte pístem, až bude vidět barevný štítek, Stáhněte barevný štítek za stálého otáčení pístem podle potřeby.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sanofi Pasteur MSD SNC, 8 rue Jonas Salk, F-69007, Lyon, France

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/06/358/009-017

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.9.2006

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.8.2010

Podrobné informace o této vakcíně jsou dostupné na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) http://www.ema.europa.eu.

datum aktualizace

2006/09/20/N
2008/03/14/M
2008/10/07/V
2008/12/01/V
2009/03/09/V
2009/04/10/V
2009/06/16/V
2009/08/06/V
2009/08/29/V
2010/05/28/V
2010/11/25/V
AISLP | © RNDr. Bohuslav Škop, CSc 2012 | all rights reserved

Kontakt

MUDr. Pavel MATRAS praktický lékař pro děti a dorost
Neratovická 237
277 13 Kostelec nad Labem
313 034 433

Oblíbené odkazy